Kaos GL, nefret suçlarının kovuşturulması pratik kılavuzu hazırladı. Kılavuz AGİT Demokratik Kurumlar ve İnsan Hakları Ofisi (DKİHB) ve Uluslararası Savcılar Birliği (IAP) ile ortaklaşa yayınlandı.

Nefret suçlarının kovuşturulması pratik kılavuzu esasen savcılar için hazırlandı ancak hepimizin okuması, bilmesi hatta hâkim olması gereken konulardan oluşuyor. Savcıların nefret suçlarını tanımalarına, anlamalarına ve bu suçları daha etkin biçimde kovuşturmalarına yardımcı olmak amacıyla geliştirilen kılavuz 4 bölüm ve 82 sayfa.

Giriş, Nefret Suçlarını Anlamak, Kanıtların Toplanması ile Politikalar ve Yöntemler olarak isimlendirilen bölümlerde savcıların neden bu konuya eğilmeleri gerektiği, nefret suçlarının tanımı ve kapsamı ile uygulanması gereken yöntemler etraflıca anlatılıyor.

Savcılar neden nefret suçlarıyla ilgilenmelidir?

Nefret suçları temel haklara saldırır. Eşit haklar ilkesi her demokratik devlet için temel bir ilkedir ve genellikle anayasada tanımlanmıştır. Nefret suçları önyargının en aşırı tezahürüdür zira mağdur, bir gruba mensup olduğu için saldırıya uğramaktadır. Saldırgana göre söz konusu grubun bir üyesi herhangi diğer bir üyenin yerine geçebilir. Böylelikle nefret suçları insanlık onurunu ve mağdurun bireyselliğini reddeder ve herkesin kanun önünde eşit olarak korunduğu ilkesine saldırıda bulunur. Hukuk egemenliğinin koruyucuları ve anayasal hakların savunucuları olarak savcılar, temel haklara anlam kazandırmada önemli bir rol üstlenirler. Nefret suçlarının etkin bir şekilde kovuşturulması demokratik değerleri destekler ve korur.

Nefret suçları, mesaj içerikli suçlarıdır. Diğer cezai suçlardaki mağdurların aksine nefret suçu mağdurları kim olduklarından ziyade neyi temsil ettiklerine bağlı olarak seçilirler. Mağdur, bir gruba olan üyeliğinden dolayı seçilir. Böylece nefret suçları hem mağdura hem de mağdurun mensubu olduğu gruba hoş karşılanmadıkları ve güvende olmadıkları mesajını verir. Yaratacağı etkinin genişliği nefret suçlarını, önyargı saikiyle işlenmemiş benzer suçtan daha ağır bir suç haline getirir. Nefret suçları toplulukları bölme amacındadır. Her zaman bu şekilde olmasa da nefret suçları, bazı toplumsal ayrımcılık biçimlerini hâlihazırda deneyimlemiş olan gruplara karşı işlenir. Hükümetlerin nefret suçlarını kabul etmemesi ve bu suçlara değinmemesi durumunda en son noktada nefret suçları sivil itaatsizlik döngüsü yaratabilir. Tek tek savcılar için bu, uzakta bir mesele gibi görünebilir.

Nefret suçlarının her bir savcının ilgilendiği davaların çok küçük bir bölümünü oluşturması olasıdır ve pek çok savcı bu tür bir davaya hiçbir zaman bakmayacaktır. Ancak savcıların nefret suçlarını tanıyacak ve bunlara uygun müdahalede bulunacak şekilde donatılmamaları, bu tür vakalar aracılığıyla ortaya çıkan önyargı saikinin fark edilmemesi tehlikesini doğurur. Eğer nefret suçları ceza adalet sistemince tanınmaz ya da uygun bir şekilde irdelenmezse hem mağdur hem de topluluk geneli adalete olan güvenlerini kaybedebilir.

Kılavuzun dijital haline ulaşmak için lütfen tıklayın.

Kaynak: Kaos GL