Okuma süresi: 2 dakika

Yapılması planlanan yasa değişikliğine tepki göstermek için Ankara Güvenpark’ta toplanan TMMOB üyelerine polis biber gazı ve cop ile müdahale etti.

TMMOB ve İmar Kanunu ile ilgili görüşlerini belirtmek için Türkiye’nin çeşitli yerlerinden Ankara’ya gelen TMMOB üyeleri bugün saat 12.30’da Güvenpark’ta toplandı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na yürüyerek orada bir basın açıklaması yapmak isteyen üyeler kolluk kuvvetlerinin gazlı ve coplu müdahalesiyle karşılaştı. Arbedenin ardından dağılmayan üyeler basın açıklamasını Güvenpark’ta gerçekleştirdi.

Yasa değişikliği ile mimar ve mühendislerin itibarsızlaştırılmak istendiğini belirten üyeler adına basın açıklamasını TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı okudu. Siyasal iktidarın, baskı ve zor araçlarlarıyla halka korku salmak ve tüm muhalif sesleri susturmak için elinden gelen azami çabayı sergilediğini ifade eden Sobacı AKP diktatörlüğüne direnmeye devam edeceklerini belirtti. Basın açıklamasının ardından ‘TMMOB susmadı susmayacak’, ‘Her yer rüşvet her yer yolsuzluk’, ‘ Hırsız katil AKP’ sloganlarıyla yürüşe geçen TMMOB üyeleri olaysız bir şekilde dağıldı.

 ‘AKP iktidarı hedefine bir kez daha TMMOB’u koydu’ 

“AKP iktidarı yaşamın her alanını neo-liberal gerici politikalarıyla yeniden biçimlendirmeye devam ediyor. AKP iktidarı hukuku, bilimi yok sayan bir perspektifle, mühendisleri, mimarları ve şehir plancılarını itibarsızlaştırmayı kendisine görev edinmiştir. Bu çerçevede yeni bir torba yasa tasarısı ile on iki yasada yapacağı değişikliklerle kamusal alanlara el koyma ve rant süreçlerinin önündeki son engelleri kaldırma ve çevre sorunlarına dair algı yönetme hazırlığındadır. Toplumdaki tüm demokrasi mücadelelerini hak-hukuk tanımaz bir şekilde ezmeye çalışan AKP iktidarı hedefine bir kez daha TMMOB’u koydu. TMMOB ve bağlı odalarını yasa teklifleri, kanun hükmünde kararname gibi araçlarla etkisizleştirmeyi başaramayan AKP iktidarı, şimdi Odalarımızın bütünlüklü merkezi yapısını parçalamak için yeni atraksiyonlara girmeye kalkışıyor.”

‘TMMOB, AKP diktatörlüğüne karşı direnmeye devam edecektir’

“Doğal alanlarımız bir bir ranta açılıyor, ülke ekonomisi inşaat sektörüyle ayakta tutulurken, iş cinayetleri olağan bir “kaza” olarak gösteriliyor ve ülkenin tümünden bu durumu sessizce izlemesi bekleniyor. AKP, TMMOB’nin örgütlü gücünden ve tarihinden bihaber olduğunu bir kez daha ortaya koymaktadır. TMMOB, üyelerinden, halkından ve bilimsel çalışmalarından aldığı güçle, ülkenin sömürülmesine, derelerin, ormanların, parkların yağmalanmasına ve AKP diktatörlüğüne karşı, kamusal alanları korumaya, halkımızın çıkarlarını savunmaya ve bu doğrultuda mücadele etmeye, direnmeye devam edecektir. Odalarımız ve Birliğimiz TMMOB, 1970’lerden bugünlere dek oluşturduğu demokratik mevzileri koruyacaktır. Toplumsal muhalefet güçleriyle birlikte eşit, özgür, demokratik, halkının refah,  kardeşlik ve barış içinde yaşadığı, gericiliğin dogmatizminin alt edildiği, bilim ve tekniğin aydınlatıcılığındaki yeni bir Türkiye mücadelesini kararlılıkla sürdürecektir.”

Yapılan basın açıklamasına göre iktidar tarafından amaçlanan değişiklikler ise şöyle;

– Kentsel topraklara el koyma amaçlı kentsel dönüşüm/rant projeleri sürecini merkezileştirme ve hızlandırmaktır,

– Halka ait özel mülkiyet varlıklarına mülksüzleştirme yoluyla el koymak, “Kamulaştırma”yı yeni sermaye birikim süreci için kullanmaktır,

– Bütün kamusal ülke kaynaklarını metalaştırmaktır,

– Yapı ve kent mimarisini AKP’nin eklektik, öykünmeci, dinsel ideolojik motifleriyle bezemektir,

– Yapı üretim sürecini ve mühendislik, mimarlık, şehir planlama hizmetlerini kimliksizleştirmek ve kuralsızlaştırmaktır, kamusal denetimi ortadan kaldırmaktır,

– Anayasal dayanağı bulunan kamu kurumu niteliğindeki, özerk, demokratik, yerinden yönetim kuruluşları olan TMMOB ve bağlı Odalarını yapısal dönüşüme uğratmaktır,

– Özel teknik müşavirlik şirketleri yoluyla meslek alanlarımız ve örgütlerimizi işlevsizleştirmektir,

– Yapı üretim sürecinde şehir planlama, mimarlık ve mühendisliğin tasarım sürecini teknik müşavirlik firmalarının faaliyet alanına sokarak önemsizleştirilmektir.

 

 

 Fotoğraflar:
 © Burak Avşar